تاريخ : ۱۳٩٦/٥/۱٠ | ۸:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدرضا سجادیان

هزینه به روز بسته های اینترنت در عربستان به شرح ذیل می باشد
👇👇👇
🔸 بسته یکماهه:
۱۰۰ مگابایت       ۵ ریال سعودی
۲۰۰مگابایت       ۱۰ ریال
۴۰۰مگابایت       ۲۰ریال
۶۰۰مگابایت       ۳۰ریال
۱ گیگابایت        ۵۰ریال
۲ گیگابایت        ۱۰۰ریال
۴گیگابایت         ۲۰۰ریال
۸گیگابایت         ۴۰۰ ریال
۱۰گیگابایت       ۵۰۰ریال
۲۰گیگابایت       ۱۰۰۰ ریال

🔸 مکالمه و پیام کوتاه داخل شبکه زین؛ 👇👇
روزانه       ۱ ریال
هفتگی    ۵ ریال
ماهانه     ۲۰ ریال
این سیم کارت دارای شارژ اولیه ۲۵ ریال که هردقیقه مکالمه در داخل عربستان ۰/۵۵ و هردقیقه تماس های بین المللی از ۰/۵۵ شروع می شود
پیام کوتاه در داخل کشور عربستان و خارج از عربستان ۰/۲۵ می باشد
۰/۵۵ ریال و ۰/۲۵ریال کشور عربستان می باشد
مکالمه و پیام کوتاه داخل شبکه زین نا محدود می باشد

🔸 بسته اینترنت شبکه زین به شرح ذیل است👇👇👇
۵۰مگابایت     یکروزه    ۱ریال
۱۵۰مگابایت   یکروز      ۳ریال
۲۵۰مگابایت   ۳ روزه     ۵ریال
۵۰۰مگابایت   هفتگی  ۱۰ریال
۲۰۰مگابایت   ماهانه   ۱۰ریال
۴۰۰مگابایت   ماهانه   ۲۰ ریال
۱ گیگابایت    ماهانه    ۲۵ریال
۲گیگابایت     ماهانه    ۴۵ریال
۵گیگابایت     ماهانه    ۸۰ریال
۱۰گیگابایت    ۳ماه      ۱۳۰ ریال